Cognitive Behavioural Therapy

بررسی مقايسۀ انگيزۀ پيشرفت، سلامت‌روان و خودپنداره تحصيلي دانشجويان رشتۀ روان‌شناسي دانشگاه­هاي دولتي، آزاد و غيرانتفاعي شهر تهران در سال تحصيلي 84‌-83

     

بررسي انگيزش گامي است اساسي در جهت شناخت رفتار آدمي. در حقيقت با بررسي انگيزش مي‌خواهيم بدانيم سرچشمة رفتار آدمي و نيرويي كه او را به حركت وا مي‌دارد، چيست؟


برچسب‌ها: تحقیق, عزت نفس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد 1391ساعت 8:32  توسط منصور سهیلی | 

مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30 الی 40 ساله

(منطقه 4 شهر تهران سال 1385)

 

خدیجه جوادی

 

مقدمه

حیات هر کسی و هر چیزی مستلزم داشتن هدف و جهت است، بدون داشتن هدف زندگی معنا نخواهد داشت، یکی از مراحل هدفمند زندگی ازدواج است و خانواده یکی از ارکان اجتماعی و عاملی است که زمینه ساز بهداشت روانی جامعه و نسل آینده می باشد. سلامت خانواده در گرو تداوم و سلامت رابطه بین زن و شوهر است و رابطه زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است پس رضایت فرد از رابطه زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده است.

ویلیام ساکو( 1999) از تحقیقات خود نتیجه گرفت که زنان شاغلی که به طور نیمه وقت به کار اشتغال دارند از نظر میزان رضامندی زناشویی در سطح بالاتری اززنان خانه دار قرار دارند و در مقابل زنان شاغلی که به طور شیفتی و شبها مشغول به کار هستند نسبت به زنان شاغل دیگر رضامندی زناشویی پایین تری دارند. ( نقل از حافظ شعر باف، 1382)

درآمد به عنوان عاملی که می تواند امنیت اقتصادی افراد را تامین کند از جمله عواملی است که نقش موثری در رضایت از زندگی زناشویی افراد دارد. بدین معنی که میزان درآمد پایین در کاهش رضامندی زناشویی و انحلال آن موثر است. ( نیلچیان، 1380)

در تحقیق سینارکور ( 1999) مشخص شد که بین زنان شاغل و خانه دار از نظر میزان رضامندی زناشوئی تفاوت معنا داری وجود ندارد. ( نقل از حافظ شعر باف، 1382)

در تحقیقی که توسط حافظ شعر باف ( 1382) صورت گرفت مشخص شد که بین زنان شاغل و خانه دار از نظر رضامندی زناشویی تفاوت معنا داری وجود ندارد.

طبق تحقیقاتی که از 50 نفر زن خانه دار و شاغل در محلات 4 و7 منطقه 4 شهر تهران با استفاده از پرسشنامه استاندارد ENRICH    درباره رضایت زناشویی زنان متاهل خانه دار و شاغل 30 الی 40 ساله بعمل آمد مشخص شد که  بين رضایت زناشویی زنان خانه دار و شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین با 95% اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین شغل و اوقات فراغت و رضايت زناشوئي افراد ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین رابطه مدیریت مالی زنان و مدت ازدواج افراد رابطه معنی دار وجود ندارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اسفند 1390ساعت 8:11  توسط منصور سهیلی | 

استاد راهنما: جناب اقای جعفر شرفخانی

        پژوهشگر: فرشته ايزدی

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف «بررسي تأثير اشتغال زنان بر رضايت همسرانشان از زندگي مشترك» صورت گرفته است. چهارچوب نظري پژوهش بر اساس نظريات دوگانگي نقش زن (نظريه فرهنگ، نظريه نقش اقتصاد و نظريه شبكه) و نظريات ثبات و استحكام خانواده (نظريه كاركردگرايي، نظريه مبادله و نظريه برابري) تنظيم شده است. روش تحقيق مورد استفاده در اين كار روش پيمايشي بود. با توجه به تعداد افراد جامع آماري كه 350 نفر بودند با استفاده از جدول كرچسي و مورگان حجم نمونه 140 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات لازم براي كار با روش پرسشنامه از افراد نمونه كه به روش نمونه گيري طبقه بندي ساده انتخاب شده بودند گردآوري گرديد و دادهها در پايان با روشهاي مختلف آماري و با استفاده از برنامه نرم افزاري spss تجزيه و تحليل شدند و در جداول يك بعدي دو بعدي توصيف شدند و در بخش بعدي يافتههاي آماري توضيح داده شدند. در بين 10 متغيري كه تأثيرشان بر متغير رضايت از زندگي مشترك سنجيده شد، بين متغيرهاي سن مردان، سن زنان، ميزان درآمد مردان، ميزان درآمد زنان، تعداد فرزندان، تحصيلات مردان و رضايت شغلي مردان با متغير وابسته ارتباط معني دار آماري ديده نشد و بين متغيرهاي نوع شغل مردان، ميزان مسئوليتپذيري زنان و ميزان ارتباط با اقوام و اطرافيان با متغير وابسته (رضايت از زندگي مشترك) ارتباط معنيدار آماري وجود داشت كه با توجه به اين مسئله در فصل آخر تحقيق به ارائه راهكارهايي جهت بهبود وضعيت رضايت از زندگي مشترك در بين زوجين داده شد.

زهرا فراست و همکاران.                                                                      درپژوهشی به منظور بررسي و مقايسه منبع کنترل و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل و خانه دار انجام داده اند. هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي تأثير منبع کنترل بر رضايت زناشويي زنان شاغل و خانه دار و مقايسه هر يک از اين متغيرها در بين اين دو گروه بوده است. همچنين نتايج حاکي از اين است که بين ميزان رضايت زناشويي زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداري وجود دارد و زنان خانه دار رضايت بيشتري از زندگي زناشويي خود دارند. اما در ساير ابعاد يعني تأثير سن، تعداد فرزندان، مدت ازدواج و ميزان درآمد خانواده بر رضايت زناشويي تأثير معناداري به دست نيامد.ذوالفقار(1380) با انجام «بررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با رضايتمندي زناشويي زنان كارمند و خانه دار» نشان داد بين ساختار قدرت خانواده و رضايتمندي زناشويي زنان رابطه ی معنادار وجود دارد.

اشتغال زنان از جمله مواردي است كه به طرز آشكاري تعادل سنتي نقش‏هاي خانوادگي را بر هم زده و خود بر جنبه هاي ديگر زندگي خانوادگي اثر گذاشته است.
بررسي هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد زناني كه بواسطه كار بيرون از خانه داراي در آمد مي باشند در مقايسه با زنان ديگر ، مستقل از شوهران خود هستند و به نظر مي‏رسد كه تساوي بيشتر در حيطه شغلي ميان زنان و شوهرانشان منجر به تساوي بيشتر در تصميم گيري هاي خانوادگي مي شود. (مهدوي ؛ 1375)      
برچسب‌ها: پژوهش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند 1390ساعت 8:6  توسط منصور سهیلی | 

.

 پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک» صورت گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن (نظریه فرهنگ، نظریه نقش اقتصاد و نظریه شبکه) و نظریات ثبات و استحکام خانواده (نظریه کارکردگرایی، نظریه مبادله و نظریه برابری) تنظیم شده است.
روش تحقیق مورد استفاده در این کار روش پیمایشی بود. با توجه به تعداد افراد جامع آماری که ۳۵۰ نفر بودند با استفاده از جدول کرچسی و مورگان حجم نمونه ۱۴۰ نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات لازم برای کار با روش پرسشنامه از افراد نمونه که به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب شده بودند گرد‌آوری گردید و داده‌ها در پایان با روش‌های مختلف آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss تجزیه و تحلیل شدند و در جداول یک بعدی دو بعدی توصیف شدند و در بخش بعدی یافته‌های آماری توضیح داده شدند. در بین ۱۰ متغیری که تأثیرشان بر متغیر رضایت از زندگی مشترک سنجیده شد، بین متغیرهای سن مردان، سن زنان، میزان درآمد مردان، میزان درآمد زنان، تعداد فرزندان، تحصیلات مردان و رضایت شغلی مردان با متغیر وابسته ارتباط معنی‌دار آماری دیده نشد و بین متغیرهای نوع شغل مردان، میزان مسئولیت‌پذیری زنان و میزان ارتباط با اقوام و اطرافیان با متغیر وابسته (رضایت از زندگی مشترک) ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت که با توجه به این مسئله در فصل آخر تحقیق به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت رضایت از زندگی مشترک در بین زوجین داده‌شد.

نتیجه گیری:

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پنجم اسفند 1390ساعت 8:6  توسط منصور سهیلی | 

 

چكيده

زمينه و هدف: ازدواج مهمترين تصميم در زندگي محسوب مي‌شود و حدود 95% از افراد در برهه‌اي از زمان ازدواج مي‌كنند. در طول زندگي مشترك، متغيرهاي گوناگوني بر نحوة ارتباط زوجين با يكديگر تأثير مي‌گذارد. اين متغيرها، رضايت يا عدم رضايت زن و شوهر را از روابط زناشويي به همراه دارند. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه‌دار و همسران آنها در شهر گناباد انجام شد.

روش تحقيق: در اين پژوهش مقطعي و توصيفي- تحليلي، نمونه‌گيري به صورت دو مرحله‌اي انجام شد؛ در مرحله اول نمونه‌گيري خوشه‌اي متناسب با حجم و مرحله دوم آن نمونه‌گيري تصادفي ساده بود و در آن 25 زوج داراي همسر خانه‌دار و 25 زوج داراي همسر شاغل انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه حاوي مشخصات فردي و پرسشنامه رضايت از زندگي زناشويي انريچ جمع‌آوري شدند؛ سپس با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و آزمونهاي t، ANOVA و رگرسيون خطي در سطح معني‌داري 05/0P£ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها: ميانگين نمره رضايتمندي در زنان شاغل و همسران آنها، 6/0±6/3 و در زنان خانه‌دار و همسران آنها 7/0± 7/3 به دست آمد و اختلاف ميان آنها معني‌دار نبود. بين رضايتمندي و سطوح مختلف تحصيل در دو گروه مردان و زنان نيز اختلاف معني‌داري مشاهده نشد؛ اما بين سطوح درآمد و ميزان رضايتمندي از زندگي زناشويي در مردان اختلاف معني‌دار بود (047/0=P). در زنان شاغل بين سن ازدواج با رضايتمندي (023/0=P) و بين سالهايي كه از ازدواج گذشته بود، با رضايتمندي (02/0=P)، ارتباط معني‌داري مشاهده شد.

نتيجه‌گيري: بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه، به نظر مي‌رسد بين رضايتمندي از زندگي زناشويي و وجوه مختلف آن در زنان شاغل و زنان خانه‌دار و همسران آنها با متغيرهاي خاص ارتباط وجود دارد.

ليلا صادق مقدم[1]- فريبا عسكري[2]- پرويز معروضي[3]- هدايت‌الله شمس[4]- سيمين طهماسبي[5]
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اسفند 1390ساعت 8:8  توسط منصور سهیلی | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 8:46  توسط منصور سهیلی | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 8:40  توسط منصور سهیلی | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 8:37  توسط منصور سهیلی | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 8:30  توسط منصور سهیلی | 
عناوین پژوهش دانشجویی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 13:13  توسط منصور سهیلی | 
عناوین پژوهش دانشجویی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 13:12  توسط منصور سهیلی | 
عناوین پژوهش دانشجویی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 13:10  توسط منصور سهیلی | 
عنوان های پژوهش دانشجویی۱


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 13:7  توسط منصور سهیلی | 

تاثیر مداخله های روانشناختی- آموزشی مهارت های حل مساله جرات مندی و حرمت خود بر هوش هیجانی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 12:58  توسط منصور سهیلی | 

مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کارکرد خانواده دانش­آموزان دبیرستانی فرزند جانباز با معلول و عادی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 12:57  توسط منصور سهیلی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
كليد گنج:
در ساعات پاياني شب،برخيزيد،وضو بگيريد،تمركز كنيد.يك برگ كاغذ تاريخ دار را آماده كنيد و با زمزمه نام و ياد خدا، هر آنچه را كه آرزو مي كنيد روي آن كاغذ بنويسيد و همزمان ،ظهور خواسته هايتان را در ذهن مجسم كنيد.
شرط پيروزي و رسيدن به آرزوهاي پاك اين است كه از صبح روز بعد تلاش فكري و عملي خود را براي رسيدن به آرزوهايتان ادامه دهيد.
بي ترديد زماني كه گنجينه دل به روشنايي عقل ،مزين شود، تجسم آرزوها و زيباييهاي شما در كاينات به كار مي افتد و بي درنگ قدرت خلاقانه آفرينش، آنرا محقق مي سازد.
يقين داشته باشيد هر آنچه را كه مي خواهيد، به دست مي آوريد.پس هميشه با توكل به خداوند
بنويسيد،تجسم كنيد،انجام دهيد

پیوندهای روزانه
چای لاغری سینا
عباس ابراهیمی
دست نوشته های یک معلم جنوبی
زیست نوشت (استاد محمد غضنفری)
شهرمن فسا(معبودی)
معرفی رشته های دانشگاهی
مشاور ه تا دانشگاه(غلامعلی بیگی)
مشاوره تحصیلی(عبدالرحمن فیروزی)
تالارتخصصی روانشناسی
پاورپوینت روانشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی
بانک اطلاعات و نشریات کشور
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین 1393
تیر 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
آذر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آرشیو موضوعی
تحصیلی-تربیتی
مشاوره و روان درمانی
روانشناسی
تکنیک های درمانی
حکایت-داستان
تحقیق و پژوهش
گذرو نظر
منابع و تاريخ برگزاري كنكور
گنجینه سخن
آزمونهای روانشناسی
پیامک
مهارتهای زندگی
پژوهش دانشجویی
تبریک-تسلیت
برچسب‌ها
آزمون (11)
روانشناسی (7)
داستان (7)
هوش (5)
اختلالات (4)
گنج سخن (4)
اتیسم (4)
عقب ماندگی درسی (3)
برنامه ریزی تحصیلی (3)
عزت نفس (3)
تحصیلی (3)
مشاوره (3)
برنامه ریزی (3)
پژوهش (2)
بهداشت (2)
حکایت (2)
یادگیری (2)
نماز (2)
آرامش (2)
حجاب (2)
پیوندها
انجمن روانشناسي ايران
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران
انجمن مشاوران ايران
موسسه فرهنگي تبيان
شبكه رشد
انجمن علمي روانشناسي باليني ايران
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
دانشگاههاي مورد تاييد خارج از كشور توسط وزارت علوم
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مجلس شوراي اسلامي
کلینیک روان درمانی و مشاوره دکتر دارابی
فصلنامه پژوهشهای روانشناختی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
فهرست و اسامی روانشناسان مورد تایید سازمان نظام روانشناسی کشور
دائره المعارف روانشناسی
انجمن درمانهای شناختی و رفتاری
حوزه های روانشناسی
دیکشنری فارسی-انگلیسی
شناخت درمانی بک
انجمن اختلالات خلقی روانپزشکان ایران.
مرکز روانشناختی آدلر
روانسنجی(مرکز تست های روانشناختی)
سایت اطلاعات دارویی کشور
ليست سايتهاي روانشناسي و رانپزشكي
سايت آلبرت اليس
رواندرماني تحليلي
انجمن جهاني روانكاوي
پژوهشهای روانشناختی
نظام آموزشی کشورهای جهان
سبکه تحقیقات سلامت روان ایران
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
مطب روانشناسی
کلینیک موفقیت
بنیان
آلاچیق روان
فرهنگ واژگان فارسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
blogکد بازی تمرکز حواس
src='http://7rang.ir/pic/ajaxload.gif'>
اوقات شرعی
كارت شارژ ايرانسل

پیغام ورود و خروج


IranSkin go Up